Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Unie van Waterschappen voor de webwinkel Droppie Water

Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) treden in werking op 19 oktober 2017.

Artikel 1 – Algemene bepalingen en toepasselijkheid
1.1          In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  2. Koper: de wederpartij;
  3. Droppie Water: de webwinkel van de Unie van Waterschappen, die digitaal te vinden is op droppiewater.uvw.nl;
  4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Koper om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst;
  5. Modelformulier voor herroeping: het Europese modelformulier voor herroeping;
  6. Overeenkomst: een overeenkomst die al dan niet tussen de Unie van Waterschappen en de Koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; en
  7. Unie van Waterschappen: Unie van Waterschappen, de partij die producten op afstand aan Koper aanbiedt gevestigd op de Koningskade 40, 2596 AA ’s-Gravenhage, tevens te bereiken is via info@uvw.nl en op het telefoonnummer 070-3519751 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40407706. Het BTW nummer is 002813233.

1.2          De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod dat gedaan wordt in de webwinkel Droppie Water en op elke tot stand gekomen Overeenkomst via Droppie Water tussen de Unie van Waterschappen en de Koper. De Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op producten en/of digitale inhoud die gratis aangeboden worden in de webwinkel Droppie Water. Aan gratis producten en/of digitale inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

1.3          Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen de Unie van Waterschappen en de Koper zijn overeengekomen. Voor zover dergelijke afwijkingen niet hebben plaatsgevonden, blijven de bepalingen in de Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 2 – Het aanbod
2.1          Ieder aanbod in de webwinkel Droppie Water is geheel vrijblijvend, tenzij anders vermeld is. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, dan wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.2          De Unie van Waterschappen heeft het recht om een aanbod onverwijld, inhoudende binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

 Artikel 3 – De overeenkomst
3.1          De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.2          Aanvullingen op en/of wijzigingen van de Overeenkomst door de Koper, binden de Unie van Waterschappen slechts voor zover dit schriftelijk bevestigd wordt door de Unie van Waterschappen.

3.3          De Unie van Waterschappen kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien de Unie van Waterschappen op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4 – Prijzen en kosten
4.1          Levering van de producten op afstand aan de Koper geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de in de webwinkel Droppie Water vermelde prijzen en tarieven.

4.2          Alle door de Unie van Waterschappen gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld staat. De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten en worden separaat in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. Alle prijzen en toepasselijke kosten worden door de Unie van Waterschappen voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst bekend gemaakt.

4.2          De Unie van Waterschappen behoudt zich het recht voor om de prijzen, ongeacht de reden, te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze in de webwinkel Droppie Water worden vermeld.

Artikel 5 – Levering
5.1          De Unie van Waterschappen neemt bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten de zorgvuldigheid in acht.

5.2          Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan de Unie van Waterschappen kenbaar heeft gemaakt.

5.3          Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 2 van de Algemene Voorwaarden is vermeld, zal de Unie van Waterschappen geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Koper heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

5.4          Na ontbinding conform artikel 5.3 zal de Unie van Waterschappen het bedrag dat de Koper betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5.5          Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Unie van Waterschappen tot het moment van bezorging aan de Koper of een vooraf aangewezen en aan de Unie van Waterschappen bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 – Betaling
6.1          Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien (14) dagen na het ingaan van de bedenktermijn.

6.2          De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Unie van Waterschappen te melden.

6.3          Indien de Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Unie van Waterschappen is gewezen op de te late betaling en de Unie van Waterschappen de Koper een termijn van veertien (14) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze veertien(14)-dagen-termijn, zonder dat een ingebrekestelling vereist is in verzuim en is de Koper over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. De Unie van Waterschappen is gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot 2.500 euro; 10% over de daaropvolgende 2.500 euro en 5% over de volgende 5.000 euro met een minimum van 40 euro.

Artikel 7 – Herroepingsrecht/bedenktijd
7.1          De Koper kan de Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal veertien (14) dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

7.2          De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Koper, of een vooraf door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  1. als de Koper in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De Unie van Waterschappen mag een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

7.3          Indien de Unie van Waterschappen de Koper de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf (12) maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

Artikel 8 – Verplichtingen van de Koper tijdens de bedenktijd
8.1          Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

8.2          De Koper is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in artikel 8.1.

Artikel 9 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de Koper en kosten daarvan
9.1          Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Unie van Waterschappen.

9.2          Zo snel mogelijk, maar binnen veertien (14) dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 9.1 bedoelde melding, zendt de Koper het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de Unie van Waterschappen. De Koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

9.3          De Koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Unie van Waterschappen verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

9.4          Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Koper.

9.5          De Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

9.6          Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende Overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 10 – Verplichtingen van de Unie van Waterschappen bij herroeping
10.1        Als de Unie van Waterschappen de melding van herroeping door de Koper op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt de Unie van Waterschappen na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

10.2        De Unie van Waterschappen vergoedt alle betalingen van de Koper, inclusief eventuele leveringskosten die door de Unie van Waterschappen in rekening zijn gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen veertien (14) dagen volgend op de dag waarop de Koper hem de herroeping meldt. De Unie van Waterschappen mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Koper aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

10.3        De Unie van Waterschappen gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Koper heeft gebruikt, tenzij de Koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Koper.

10.4        Als de Koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Unie van Waterschappen de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 11 – Nakoming van de Overeenkomst
De Unie van Waterschappen staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 12 – Klachtenregeling en Aansprakelijkheid
12.1        Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Unie van Waterschappen.

12.2        Bij de Unie van Waterschappen ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Unie van Waterschappen binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

12.3        De Koper dient de Unie van Waterschappen in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

12.4        Indien en voor zover de Unie van Waterschappen aansprakelijk is voor een toerekenbare tekortkoming ingevolgde de Overeenkomst, dan beperkt de schadevergoeding zich tot de vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs.

Artikel 13 – Intellectueel en industrieel eigendomsrecht
13.1        De Koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door de Unie van Waterschappen geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. De Koper wordt in voorkomende gevallen alleen het niet-exclusieve gebruiksrecht verleend; eigendomsrechten worden nimmer door of namens de Unie van Waterschappen overgedragen.

13.2        De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectueel eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten berusten bij de Unie van Waterschappen of een door de Unie van Waterschappen betrokken partij.

13.3        De Koper zal de geleverde producten niet in gebruik nemen, kopiëren, aanpassen of er enige actie op ondernemen (waaronder begrepen decompilatie en deassemblage) op een wijze die in strijd is met of inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 14 – Slotbepalingen
14.1        De Unie van Waterschappen is gerechtigd om de inhoud van de Algemene Voorwaarden te wijzigen.

14.2        Eventuele (ver)nietig(baar)heid of ongeldigheid van één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden laten de toepasselijkheid en geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

14.3        Op de Algemene Voorwaarden en op alle tussen de Unie van Waterschappen en de Koper gesloten Overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Download Algemene voorwaarden Webshop Droppie Water